Uzyskaj dostęp

do treści poradnika, który pomaga dyrektorom w ewaluacji wewnętrznej realizowanej w ich placówce.

Spis treści

Spis treści

Instrukcja użytkowania aplikacji Ewaluacja wewnętrzna w szkole

Noty autorskie

1. Obowiązki dyrektora w zakresie ewaluacji wewnętrznej

1.1. Zmiany w ochronie danych osobowych

1.2. Zmiany w prawie wpływające na organizację roku szkolnego 2016/2017 w placówkach publicznych i niepublicznych

1.3. Podsumowanie nadzoru pedagogicznego prowadzonego w placówce w roku szkolnym 2015/2016

1.3.1. Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły w roku szkolnym 2015/2016 – propozycja sprawozdania

1.3.2. Podsumowanie realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom w roku szkolnym 2015/2016

1.4. Roczne oceny klasyfikacyjne w roku szkolnym 2015/2016

1.5. Prawo autorskie w szkolnej praktyce

1.6. Procedury na wypadek zagrożenia atakiem terrorystycznym w szkole

1.7. Ocena pracy dyrektora – obowiązki i zadania organów oceniających

1.8. Nauka programowania w szkole

1.9. Przedłużenie i skrócenie okresu nauczania

1.10. Omówienie zmian wynikających z nowego rozporządzenia żywieniowego

1.11. Urlop zdrowotny nauczycieli

1.12. Odpowiedzialność cywilna uczniów

1.13. Menedżer w szkole, menedżer w klasie

2. Plan ewaluacji wewnętrznej w szkole w I i II semestrze

2.1. Jak dobrze rozplanować ewaluację wewnętrzną w placówce?

2.2. Zasady rzetelności badań ewaluacyjnych

2.3. Procedura postępowania w sytuacji stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia i wychowania w szkole

2.4. Planowanie ewaluacji wewnętrznej w szkole

2.4.1. Określenie przedmiotu badania ewaluacyjnego oraz głównych problemów, obszarów i zagadnień badawczych

2.4.2. Określenie ram czasowych ewaluacji

2.4.3. Formułowanie pytań kluczowych i kryteriów ewaluacyjnych

2.4.4. Dobór metody badawczej

2.4.5. Określenie formatu raportu i sposobu upowszechniania wyników

3. Diagnoza pracy szkoły w ramach 12 wymagań MEN

3.1. Nowe wymagania MEN

3.1.1. Wymaganie 1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów

3.1.1.1. Ewaluacja wymagania 1 „Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów”

3.1.2. Wymaganie 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

3.1.2.1. Ewaluacja wymagania 2 „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”

3.1.3. Wymaganie 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

3.1.3.1. Ewaluacja wymagania 3 „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”

3.1.3.2. Samokontrola nauczyciela w zakresie realizacji podstawy programowej

3.1.4. Wymaganie 4. Uczniowie są aktywni

3.1.4.1. Ewaluacja wymagania 4 „Uczniowie są aktywni”

3.1.5. Wymaganie 5: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

3.1.5.1. Ewaluacja programu wychowawczego szkoły

3.1.5.2. Ewaluacja wymagania 5 „Respektowane są normy społeczne” 

3.1.6. Wymaganie 6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

3.1.6.1. Ewaluacja wymagania 6 „Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”

3.1.6.2. Ewaluacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej zgodnie ze zmianami z 30 kwietnia 2013 r.

3.1.7. Wymaganie 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

3.1.7.1. Ewaluacja wymagania 7 „Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizacji procesów edukacyjnych”

3.1.8. Wymaganie 8. Promowana jest wartość edukacji

3.1.8.1. Promowana jest wartość edukacji

3.1.9. Wymaganie 9. Rodzice są partnerami szkoły

3.1.9.1. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki

3.1.9.2. Współpraca z rodzicami – dobre praktyki 

3.1.9.3. Zasady skutecznej komunikacji z rodzicami uczniów

3.1.10. Wymaganie 10: Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

3.1.10.1. Współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami zewnętrznymi

3.1.11. Wymaganie 11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

3.1.11.1 Analiza wyników egzaminów zewnętrznych

3.1.12. Wymaganie 12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi

3.1.12.1. Spełnianie przez szkołę 12 wymagania ewaluacyjnego MEN

3.1.13. Ewaluacja działań innowacyjnych podejmowanych w szkole

3.1.14. Ewaluacja wycieczek szkolnych prowadzonych w placówce

4. Przygotowanie projektu ewaluacji

4.1. Zasady projektowania i standardy ewaluacji

4.2. Etapy projektowania ewaluacji z wykorzystaniem kryteriów i metod badawczych

4.3. Formy projektów ewaluacyjnych

4.4. Zasady opracowania narzędzi ewaluacyjnych na potrzeby własnej placówki

4.5. Analiza potrzeb placówki w celu wyboru obszarów ewaluacji w roku szkolnym 2014/2015

5. Podsumowanie ewaluacji wewnętrznej

5.1. Podsumowanie I półrocza roku szkolnego 2016/2017

5.1.1. Projekty ewaluacyjne w obszarze priorytetów na rok szkolny 2015/2016

5.2. Podsumowanie ewaluacji wewnętrznej – niezbędnik dla dyrektora szkoły

5.2.1. Porządkowanie danych, analiza jakościowa i ilościowa

5.2.2. Rekomendacje i prezentacja wniosków

5.2.3. Formy i sposoby upowszechniania raportu

5.2.4. Co dalej po ewaluacji, czyli jak wykorzystywać jej wyniki

 

Ten serwis używa plików cookies zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza jej akceptację.